Laster...

Vi arbeider for å sikre at aktiviteter knyttet til bedriften foregår innenfor de rammer som gjelder med hensyn på helse, miljø og sikkerhet. Risikokartlegginger med hensyn på relevante områder innenfor HMS er utført og tilhørende dokumentasjon revideres og vedlikeholdes med jevne mellomrom.

Arbeidsmiljø
Det foretas årlige vernerunder i samarbeid med Agenda HMS der vi har fokus på arbeidsmiljø og fare for uønskede hendelser for personell. Det er utført målinger av eksponering for støv og støy. Målingene avdekket forhold som er fulgt opp med tiltak.

El-kontroll
Vi har avtale med firma som årlig utfører el-kontroll og termografering i våre elektriske installasjoner. Brannvern Vårt utstyr for brannslokking blir årlig kontrollert av Brannvesenet Midt.

Ytre miljø
Bedriften har utslipp av støv og støy. Utslippene av støv representerer ikke behov for tiltak. Kartlegging av støy avdekket behov for tiltak som ble gjennomført i 2006.